อัตรากำลัง
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
การจัดการความรู้ (KM)
ผลิตภัณฑ์ตำบลเกาะยอ
ผลิตภัณฑ์ตำบลพะวง
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขารูปช้าง
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลทุ่งหวัง
 
 ผลิตภัณฑ์ตำบลเกาะแต้ว

(๒๐พ.ค.๕๗) ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สามวัยสานสายใยรักตำบลเกาะยอ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางอุไร ดวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มไม้ผลเกาะยอ เพื่อชี้แจงและวางแผนการดำเนินงานกลุ่มไม้ผลเกาะยองบพัฒนาจังหวัดสงขลา

๒๐/๐๕/๒๕๕๗>>>>>>>ประมวลภาพ

 

(๑๕ พ.ค.๕๗) ที่ผ่านมา ณ ศาลาเอนกประสงค์อ่างทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายประดับ ชูสกุลวงศ์ เกษตรอำเภอเมืองสงขลา พบปะเกษตรกรผุ้เข้าอบบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร(มะพร้าว) ซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา

๑๖/๐๕/๒๕๕๗>>>>>>>ประมวลภาพ

 

เมื่อวันที่ (๑๕ พ.ค.๕๗) ณ วัดท้ายยอ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางอุไร ดวงแก้วนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

๑๕/๐๕/๒๕๕๗>>>>>>>ประมวลภาพ

   
   
GFMIS
กองการเจ้าหน้าที่
ี่ระบบอินทราเน็ต SSNET
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
เกษตรกรคลื่นลูกใหม
KM การจัดการความรู้
ู้ระบบใบรับรองเงินเดือน
E - mail >>>>DOAE
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๑๐ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๑-๓๐๙๓
E-mail: mu_sk@doae.go.th
จัดทำโดย: พรพิมล ชูมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ