อัตรากำลัง
 แผนงานโครงการ ปี ๒๕๕๔
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
วิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกาะยอ
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
แผนพัฒนาการเกษตร ปี ๕๒ - ๕๔
การจัดการความรู้ (KM)
ภัยธรรมชาต
ผลิตภัณฑ์ตำบลเกาะยอ
ผลิตภัณฑ์ตำบลพะวง
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลเขารูปช้าง
 
ผลิตภัณฑ์ตำบลทุ่งหวัง
 
 ผลิตภัณฑ์ตำบลเกาะแต้ว
 
 
นายโกสิทธิ์ ฮ่องวุฒิวัฒน์ เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะต้อนรับ นางปาริชาติ ศรีวิพัฒน์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔  
 
งานวันเกษตรทุ่งหวัง ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ประกวดผลผลิตด้านการเกษตร วันที่ ๗-๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหวัง หมู่ ๔ ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
 
ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน
ปี ๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
จำนวน ๔๘ คน
 
ประชุมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔/๕๕
วันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
จำนวน ๒๐ คน
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ประชุม
คณะอนุกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ
เมืองสงขลา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา
(ชั้น ๒) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔
 
นางอุไร ดวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์
และสภาเกษตรหมู่บ้านตำบลเขารูปช้าง
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการฯ
ตำบลเขารูปช้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง เลือกตั้งผู้แทน
เกษตรกรระดับตำบล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
 นางอุไร ดวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรม ปี ๒๕๕๔ ของกลุ่มจังหวัดชายแดน
ใต้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล้าขนมไทยพื้นบ้าน
หมู่ ๖ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๕๔
 
 นางอุไร ดวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ
ตำบลเขารูปช้าง วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
 สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง รับสมัคร
สมาชิกสภาเกษตร กรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่าง วันที่ ๑๙-๒๓ มกราคม ๒๕๕๔
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 
 นางอุไร ดวงแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ ประชุมกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลเขารูปช้าง จำนวน ๓๙ กลุ่ม เพื่อของบสนับสนุนจาก
เทศบาลตำบลเขารูปช้าง จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมอบดอกไม้แทนคำขอบคุณ
ที่ได้รับการอนุเคราะห์ ด้วยดีตลอดมา
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา
กรมส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงานภายในกรมฯ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
สสข.๕ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ระบบสารสนเทศ E- office
ระบบสารสนเทศทางด้านบริหารฯ
GFMIS
กองการเจ้าหน้าที่
ี่ระบบอินทราเน็ต SSNET
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
เกษตรกรคลื่นลูกใหม
KM การจัดการความรู้
ู้ระบบใบรับรองเงินเดือน
E - mail >>>>DOAE
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ
วิสาหกิจชุมชน
ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบัน
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๓๙ หมู่ ๑๐ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐-๗๔๓๑-๓๐๙๓
E-mail: mu_sk@doae.go.th
จัดทำโดย: พรพิมล ชูมี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ